880-01 Zhong wai yi shu bo li tu an ji jin / bian zhu Duan Guoping.

Title: 
880-01 Zhong wai yi shu bo li tu an ji jin / bian zhu Duan Guoping.
Publisher: 
880-02 Zhengzhou Shi : Henan fu li yi shu bo li fa zhan you xian gong si, [2005?]
Description: 
76 p. : chiefly col. ill. ; 29 cm.
Other Authors: 
880-03 Duan, Guoping, 1957-
Bib ID: 
88699
Variant Title: 
Cover title also in English: Photo collection of world art-glass
Notes: 
"Shang juan."