Murrine (Mosaic) Vase

Object Name: 
Murrine (Mosaic) Vase