Waga kuni ni okeru shippō no hattatsu.

Title: 
Waga kuni ni okeru shippō no hattatsu.